top of page
1.   Allmänt om behandling av personuppgifter

Vi på KEP Games AB (KEP) är och har alltid varit väldigt måna att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskriver vi mer ingående vilka typer av personliga uppgifter vi samlar, behandlar och lagrar hos oss. Utöver det upplyser vi dig om vilka uppgifter som vi kan komma att dela med våra samarbetspartners. All behandling av personuppgifter sker hos oss för att vi skall kunna leverera, erbjuda och utveckla våra speltjänster samtidigt som vi skyddar din personliga integritet.

 

KEPs hantering av personuppgifter

I denna personuppgiftspolicy beskriver vi detaljerna kring vilka personuppgifter som behandlas av KEP, vad syftet med behandlingen av dessa personuppgifter är, din rätt till information om behandling av personuppgifter samt vårt ansvar när det gäller behandling av dina personuppgifter.

 

Denna policy gäller för alla typer av personuppgifter som du har lämnat till oss vid registrering eller som har samlats in via vår hemsida www.kepgames.se, e-post, telefon, chatt eller eventuella andra kanaler när du har varit i kontakt med företaget. Denna policy gäller även för användargenererade personuppgifter, dvs uppgifter som insamlats från ditt användande av företagets olika kanaler och plattformar.

 

Vi vill också understryka att vi aldrig under några omständigheter skulle sälja dina personuppgifter till en tredje part.

 

Ansvarig för behandlingen

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är KEP Games AB (KEP), Himmelsbacken 14,

134 62 INGARÖ, org.nr. 55690746-3501.

 

Vi har utsett ett dataskyddsombud vars ansvar är att säkerställa och kontinuerligt granska att hantering av personuppgifter görs enligt gällande dataskyddsförordningar, i enlighet med våra policys samt framtagna rutiner. 

 

Om du har några frågor om denna policy, behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post info@kepgames.com.

 

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från oss har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen). Se även avsnitt Tillsynsmyndighet.

 

Personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Till och med bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter avser allt som sker med personuppgifter. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

 

Tillsynsmyndighet

Datainspektion är den tillsynsmyndighet i Sverige som övervakar att de som behandlar personuppgifter följer dataskyddsförordningen. Om du anser att KEP behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. 

 

Kontaktuppgifterna till Datainspektionen:

Telefonnummer: 08-657 6100

E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

2. Ändamål, laglig grund samt lagringstid av personuppgifter

Här kan du läsa mer ingående om vilka personuppgifter och andra typer av information eller upplysningar som KEP kan komma att behandla och lagra om dig. I varje avsnitt anges ändamål och syfte med behandlingen, vilken laglig grund behandlingen av personuppgifter vilar på samt vilken lagringsperiod som används för de olika kategorier av personuppgifter som du har lämnat till oss i samband med köp, kommunikation eller aktiviteter mellan dig och oss.  

 

Det finns fyra olika huvudindelningar av rättsliga grunder för behandlingen av personliga uppgifter. Vi behandlar personliga uppgifter 1) för avtalsförhållandes skull, 2) på grund av vårt berättigade intresse, 3) baserat på samtycke samt 4) för att uppfylla laglig krav eller myndighetsbeslut.

 

Vad avser (1) är detta nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dvs. det som anges i våra användarvillkor. Punkt (2) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet. Vad gäller marknadsföringssyfte i punkt (3) äger dessa aktiviteter endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling. Du kan alltid ändra dina preferenser genom inställningar i spelappen för Cross Boss. Punkt (4) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Spelkonto

För att kunna ta del av ett antal tjänster i Cross Boss, som t ex utmaningar av andra spelare, spel på flera enheter, chat och personaliserad statistik, så måste du som spelare skapa ett personligt konto och verifiera din identitet. Detta kan ske antingen med en vlaiderad emejladress eller ett autentiserat Facebookkonto. Utöver den mejladress eller den Facebookidentitet som knyter spelkontot till din identitet lagras ingen annan ej spelrelaterad information om dig.

 

Ändamål för behandlingen: Lagringen din mejladress eller din Facebookidentitet görs för att vi ska kunna säkerställa din identitet.

Laglig grund: Grundläggande funktion i identitetshanteringen. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Lagringsperiod: Tills dess att du som kund har meddelat oss att du vill radera ditt konto för vår speltjänst Cross Boss.

Köp av tjänster från KEP

När du köper en tjänst i en spelapp från KEP så är motparten för transaktionen antingen Apple eller Google, beroende på om du använder vår spel för iOS eller Android. KEP är alltså inte direkt involverade i dessa köp och utför därmed ingen behandling av transaktions- eller betaluppgifter i samband med detta. Vi lagrar dock information om datum för köp.

 

Ändamål för behandlingen: Lagringen av tidpunkt för köp görs för att vi ska kunna ge support och genomföra felsökning om du som köpare är missnöjd med köpet, samt säkerställa att du så länge speltjänsten är aktiv har tillgång till det du har betalt för.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av personuppgifter krävs för att vi skall kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund.

Lagringsperiod: Tills dess att du som kund har meddelat oss att du vill radera ditt konto för vår speltjänst Cross Boss.

 

Supportärenden

När du har frågor till vår kundsupport via digitala e-post eller Facebook lagras information och kommunikation av ditt ärende samt eventuella utredningar relaterade till ditt ärende hos oss. Personuppgifter som vi kan komma att behandla när du kontaktar vår support är identitetsuppgifter (namn), kontaktuppgifter (e-post), information relaterad till ditt kundkonto (t.ex. köp, speldata, statistik) samt annan information som du lämnar till oss i samband med ditt ärende.

 

Ändamål för behandlingen: Hantering av supportärenden samt upprätthållande av kundrelation mellan företaget och kunden.

Laglig grund: Berättigat intresse alt. fullgörande av vårt tjänsteerbjudande. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundsupporten på ett effektivt sätt samt bibehålla din relation med företaget på bästa möjliga sätt.

Lagringsperiod: Tills dess att du som kund har meddelat oss att du vill radera ditt konto för vår speltjänst Cross Boss. 

 

Hemsidan och sociala medier

När du besöker vår hemsida www.kepgames.se eller besöker vår sida på Facebook samlar KEP inga personuppgifter.

 

Företagets rättsliga förpliktelser

För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domstol eller myndighetsbeslut hanterar och lagrar vi nödvändiga personuppgifter och relaterad information och utredningar om kunden och ärendet (t.ex. vid utredningar av misstänkt brott eller bedrägeri) och andra lagar och föreskrifter (t.ex. Banklagen, Bokföringslagen) som reglerar företagets hantering och lagringskrav av personuppgifter (t.ex. kvitton eller fakturor).

 

Ändamål för behandlingen är att uppfylla lagkrav för behandling samt lagring av personliga uppgifter.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna insamling, hantering och lagring av personuppgifter samt information relaterade ärendet krävs enligt lag.

Lagringsperiod: 24 månader. Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter och kommunikation relaterade till ditt ärende i 24 månader efter att detta avslutats.

 

Jobbansökningar

När du skickar in jobbansökningar till oss, antingen spontant eller baserat på en jobbannons behandlar och lagrar vi dina personuppgifter i och med din ansökan.  Dina personuppgifter behandlas enligt vår HR policy och våra rutiner för rekrytering. I dagsläget lagrar vi kandidatens personuppgifter, t.ex. CV, dina kontaktuppgifter under en period om 24 månader, därefter raderas handlingarna. Syftet med behandlingen är att kunna matcha ansökningar för eventuella kommande vakanser men även för att kunna hantera en eventuell tvist vid en rekrytering.   

 

Ändamål för behandlingen: är att vi ska kunna hitta kandidater till pågående eller senare rekryteringsprocesser samt för att kunna fullfölja förpliktser gällande eventuella tvister.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse att kunna hitta lämpliga kandidater till våra rekryteringar och för att se till att alla rekryteringar går till på rätt sätt. Vi har bedömt att vårt berättigade intresse i det här fallet väger tyngre än ditt intresse av skydd för dina personuppgifter.

Lagringsperiod: Maximum 24 månader. Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter i 24 månader, efter det raderas uppgifterna.

 

3. Kategorier av personuppgifter

Nedan listas olika kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.

Det finns två huvudkategorier av personliga uppgifter som vi kan samla in om dig. Den ena kategorin är personuppgifter som du själv lämnat till oss och den andra kategorin är användargenererade uppgifter, dvs. data som skapas av dig själv under användandet av spelappen Cross Boss.

Personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss är i första hand den e-postadress alternativt Facebook-identitet som används för att skapa ditt Cross Boss-konto.

Annan information som du lämnar till oss innefattar, som kommunikation med företaget i supportärenden, eller inlägg via sociala medier.

I framtiden kan vi utöver detta eventuellt komma att efterfråga frivillig information för att vi ska kunna förbättra speltjänsten Cross Boss. Det skulle kunna vara i form av betyg, omdömen, svar på undersökningar, etc.

Normalt förekommande exempel på användargenererade personuppgifter som samlas in från dina spelsessioner är: utmaningar, speldrag, chatt-meddelanden.

Utöver detta sparar vi även transaktionshistorik gällande köp av tjänster i spelet samt, för support och vidareutveckling av speltjänsten, uppgifter avseende din mobilmodell och enhetens operativsystem samt vilken version av Cross Boss du använder.

Källor för personuppgifter
De uppgifter vi har om dig är enbart de du själv lämnat till oss eller som vi samlat in från dig utifrån ditt användande av Cross Boss eller våra supportkanaler. Vi hämtar inga uppgifter om dig från tredje part.

 

4. Behandling och mottagare av personuppgifter av andra företag och plattformar

För att fullgöra leveranser samt att kunna erbjuda våra tjänster och produkter kan vi av nödvändiga skäl komma att dela dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster som krävs för att vi ska kunna driva speltjänsten Cross Boss. Detta innefattar kända företag som Apple, Google och Facebook, men även ett antal mindre välkända tjänsteleverantörer av stödsystem för kundsupport, serverhosting, annonsvisning, teknisk kvalitetsmätning, statistisk appanalys, sajthantering, etc.

I detta avseende agerar dessa företag som s.k. personuppgiftsbiträden och behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna tillhandahålla speltjänsten Cross Boss. Samtliga dessa personuppgiftsbiträden har i sin tur implementerat stöd för GDPR för att garantera säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

Externa länkar
I de fall länkar till externa webbsidor från tredje part förekommer, vilket är fallet i framför allt annonser,  så omfattas de inte av denna policy. KEP tar inget ansvar för innehållet på de hemsidor som länkas till och från spelappen Cross Boss. Om du följer en länk till en sådan webbplats eller utnyttjar en tjänst från en tredje part är det viktigt att du läser och godkänner deras integritetspolicyer innan du lämnar ut några personuppgifter till dem.

Avslutande av kundkonto
I samband med att du registrerar ett Cross Boss-konto så sparas personuppgifter i enlighet med vad som beskrivits ovan. Kundkontot är aktivt så länge du inte själv begär att kontot ska avslutas. Orsaken till detta är att vi inte vill orsaka missnöje genom att radera bort spelstatistik, prestationer, vänner och annat som en spelare skulle sakna även efter ett längre avbrott i spelandet. 

Du har själv rätt att begära att ditt Cross Boss-konto avslutas hos oss genom att kontakta vår kundsupport via e-post support@crossboss.com.

5. Dina rättigheter

Rätt till registerutdrag
Du har rätt att få kopia av uppgifter som KEP behandlar om dig, dvs ett s.k. registerutdrag.


Vid begäran måste du styrka din identitet för att säkerställa att inga personuppgifter lämnas ut på falsk grund eller till fel mottagare. Begäran kan därför ej lämnas ut elektroniskt då e-postadress eller motsvarande kan vara falsk eller hackad och du måste bevisa att du representerar en specifik avsändare. För KEP är det är av största vikt att inte tredje part kan få del av dina personuppgifter via en falsk begäran. Skicka därför in din begäran vidimerat av två externa personer 18 år eller äldre ej tillhörande ditt hushåll (dvs folkbokförda på samma adress), inklusive fotokopior på din egen och vidimerande personers legitimation komplett med personnummer, eller alternativt skriftligt signerat av notarius publicus.

Vidimerande personer kan komma att kontaktas för bekräftelse och dessas kontaktuppgifter och personnummer måste anges. Begärd information kommer skickas till officiell folkbokföringsadress om det finns några som helst uppgifter lagrade. För att kunna bekräfta officiell folkbokföringsadress måste du ange även ditt eget personnummer.

De begärda uppgifterna kan komma att skickas som rekommenderad post för att mot uppvisande av legitimation lämnas ut hos adressens postombud. Den skriftliga begäran och den på papper utlämnade informationen kommer sparas på papper i åtta år för att vid tvist bevisa att begäran kommit in, besvarats samt vad som lämnats ut.

Skriftlig begäran med vidimering eller underskrift av notarius publicus skickas till:
Dataskyddsansvarig
KEP Games AB
Himmelsbacken 14
134 62 INGARÖ

Rätt till rättelse
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade. När du upptäcker att det finns fel i den information vi har registrerat om dig, kan du kontakta oss per e-post till support@kepgames.com för att få dina uppgifter rättade.

Rätt till radering
Om du begär att ditt Cross Boss-konto ska avslutas så raderas dina kontouppgifter samt alla befintliga kopplingar till din identitet.

I den utsträckning det är nödvändigt att fortsätta behandlingen av din information, till exempel för att uppfylla våra lagliga skyldigheter eller att lagliga krav ska upprättas, verkställas eller försvaras, är vi inte skyldiga att ta bort din personliga information. Detta gör att vissa uppgifter kan lagras till dess vi kan radera dem. Vi kommer dock inte kommunicera med dig efter att du önskat bli raderad.

Återkalla samtycke
I de eventuella fall där ditt samtycke är grunden för behandlingen av personuppgifter har du rätt att återkalla ditt samtycke.

Rätt att klaga
Om du anser att KEP behandlar dina personuppgifter bristfälligt eller i strid med dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen. För kontaktuppgifter se avsnittet Tillsynsmyndighet.

 

6. Övrigt

Säkerhet
Vi ser mycket seriöst på uppgiften att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter du lämnar till oss följer regelverket för GDPR, lagras på säkra servrar med säker kommunikation och omgärdas av processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring.

Ändringar i integritetspolicyn

Om vi ändrar denna integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar. Vi kommer också arkivera tidigare versioner av denna integritetspolicy för din kontroll.

Version
Denna policy gäller från och med den 25 maj 2018.

 

 

Integritetspolicy

Cross Boss logo
bottom of page